website หลัก ระบบข้อมูล ระบบสอบประเมิน ตัวชี้วัด ระบบติดตาม ผู้ดูแลระบบ
Login
User:  
 Password:  

รายงานสรุปจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี


ปี ผู้ถูกกระทำอยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์ ผู้ถูกกระทำไม่อยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์ รวม
รอให้ผู้ถูกกระทำอยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์ หมดอายุความ 5 ปี อยู่ระหว่างไกล่เกลี่ยเบื้องต้น หมดอายุความ 3 เดือน ผู้ถูกกระทำไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ ผู้ถูกกระทำประสงค์จะร้องทุกข์
2525 0 0 0 0 0 1 1
2538 0 0 0 0 1 0 1
2546 1 0 0 0 0 0 1
2549 0 0 0 0 0 0 0
2551 13 0 7 1 20 14 55
2552 57 0 57 5 183 60 362
2553 217 0 106 3 461 156 943
2554 258 0 168 2 471 176 1075
2555 212 0 76 0 431 182 901
2556 174 0 57 2 401 247 881
2557 116 0 42 13 223 150 544
2558 172 0 71 26 245 206 720
2559 156 0 81 2 219 244 702
2560 290 0 111 33 340 258 1032
2561 318 0 90 15 404 290 1117
2562 398 0 80 27 470 348 1323
2563 445 0 62 16 574 356 1453
2564 641 0 78 2 763 386 1870
2565 315 0 32 1 297 168 813


:: report update : 9 สิงหาคม 2565 เวลา 21:35 น.
(ที่มา : รวบรวมข้อมูลโดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ©2559